ทำเนียบสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร

 

อำเภอขาณุวรลักษบุรี

 

อำเภอเมืองกำแพงเพชร

 

อำเภอพรานกระต่าย

 

อำเภอลานกระบือ

 

อำเภอคลองลาน

 

อำเภอทรายทองวัฒนา

 

อำเภอบึงสามัคคี

 

อำเภอไทรงาม

 

อำเภอปางศิลาทอง

 

อำเภอโกสัมพีนคร

 

อำเภอคลองขลุง

 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

อำเภอคลองขลุง ด้านพืช

 

อำเภอขาณุวรลักษบุรี ด้านสัตว์

 

อำเภอปางศิลาทอง ด้านสัตว์

 

อำเภอลานกระบือ ด้านประมง

 

อำเภอคลองลาน ด้านเกษตรกรรมอื่นๆ

Additional information

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055 - 705098   www.nfc-kpt.or.th อีเมล : nfc.kpt@nfc.mail.go.th