ประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรอำเภอโกสัมพีนคร ครั้งที่ 1/2559

วันที่ 26 มกราคม 2559 นายมนู  คำมัง ประธานคณะทำงานสภาเกษตรกรอำเภอโกสัมพีนคร ได้จัดประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรอำเภอโกสัมพีนคร ครั้งที่ 1/2559 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2558 ที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานในปี 2559 การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล และรับฟังปัญหาเร่งด่วนของอำเภอโกสัมพีนคร ณ ศูนย์เรียนรู้การผลิตน้ำส้มควันไม้ครบวงจร ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

 

 

 

Additional information

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055 - 705098   www.nfc-kpt.or.th อีเมล : nfc.kpt@nfc.mail.go.th