ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2

          วันที่ 22 มีนาคม 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร  ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายธานี  ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว ทั้งนี้สภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ได้ออกไปให้บริการประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร สามารถนำปัญหามาปรึกษา เพื่อหาทางแก้ไข และพัฒนา ปรับปรุง ได้ทันท่วงที เพื่อให้เกษตรกรนำประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการดังกล่าว นำความรู้ ปัจจัยการผลิต และเวชภัณฑ์ยา ไปฟื้นฟูผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 

 

 

 

 

Additional information

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055 - 705098   www.nfc-kpt.or.th อีเมล : nfc.kpt@nfc.mail.go.th