ประชุมคณะทำงานกิจการสภาเกษตรกร และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 2/2559

          วันที่ 8 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร สภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดประชุมคณะทำงานกิจการสภาเกษตรกร และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 2/2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วาระปฏิบัติงานของประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร

2. รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร

          - รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

          - การเบิกจ่ายงบประมาณ

3. การพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร

          - เรื่องจากการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ

          - เรื่องจากคณะทำงานระดับจังหวัด

          - เรื่องจากคณะทำงานระดับอำเภอ

4. แผนปฏิบัติงานโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60

5. ผลกการดำเนินโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย

6. การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ

 

 

 

Additional information

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055 - 705098   www.nfc-kpt.or.th อีเมล : nfc.kpt@nfc.mail.go.th