โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 29 สิงหาคม 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดกำแพงเพชร ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์มีแหล่งต้นน้ำเพิ่มขึ้น สร้างระบบนิเวศน์เกิดความสมดุลตามธรรมชาติ และใช้ประโยชน์จากไม้ที่ปลูกทั้งทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณทุ่งสายธาร ตำบลหนองทอง ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

 

Additional information

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055 - 705098   www.nfc-kpt.or.th อีเมล : nfc.kpt@nfc.mail.go.th