ประชุมคณะทำงานกิจการสภาเกษตรกร และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 5/2559

วันที่ 12 กันยายน 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมคณะทำงานกิจการสภาเกษตรกร และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดกำแพงเพชรชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย                    

1. วาระปฏิบัติงานของประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร                           

 2. รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร               

         - รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน                                             

         - การเบิกจ่ายงบประมาณ                                                             

3. สัมมนาเรื่อง “ศักยภาพเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน”            

4. สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่พ้นวาระการดำรงตำแหน่งไปแล้วปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกดังกล่าว ชุดใหม่    

5. การพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร                     

         - เรื่องจากการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ                                      

            ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2559                               

            ครั้งที่ 5/2559 (วาระพิเศษ) วันที่ 14 กันยายน 2559                      

         - เรื่องจากคณะทำงานระดับจังหวัด                                               

         - เรื่องจากคณะทำงานระดับอำเภอ (ไม่มี)                                             

         - เรื่องที่สมาชิกสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                      

         - ผลการดำเนินงานแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล                           

         - ผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร              

         - สรุปจำนวนองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนใหม่                                    

         - แนวทางให้การความคุ้มครองช่วยเหลือเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญา   

         - ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างฝายหินทิ้งท่ากระบาก                  

         - การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ธันวาคม ของทุกปี    

 

             

    

 

Additional information

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055 - 705098   www.nfc-kpt.or.th อีเมล : nfc.kpt@nfc.mail.go.th