ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 5/2559

วันที่ 16 กันยายน 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีระเบียบวาระดังนี้

1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

          - เรื่องจากการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ

                    - ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2559

                    - ครั้งที่ 5/2559 (วาระพิเศษ) วันที่ 14 กันยายน 2559

2. รับรองรายงานการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559

3. เรื่องที่สมาชิกสอบถามหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้อง

          -หัวข้อ “ปัญหาหนี้สินเกษตรกร”           โดย สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร

4. เรื่องที่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานที่สภาแต่งตั้ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วเสร็จ

4.1 เรื่องเพื่อทราบ

          - วาระปฏิบัติงานของประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร

          - รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร

                    - รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

                    - การเบิกจ่ายงบประมาณ

5. เรื่องจากการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ

           - ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2559

           - ครั้งที่ 5/2559 (วาระพิเศษ) วันที่ 14 กันยายน 2559

6. สัมมนาเรื่อง “ศักยภาพเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน”

7. สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่พ้นวาระการดำรงตำแหน่งไปแล้ว ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกดังกล่าว ชุดใหม่

8. เรื่องจากคณะทำงานระดับจังหวัด

          - คณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแหล่งน้ำ และจัดระบบชลประทาน เพื่อเกษตรกรรม

          - คณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางการเกษตร สิทธิเกษตรกร สิทธิที่ดินทำกิน สิทธิการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และหนี้สินเกษตรกร

          - คณะทำงานด้านข้าว    

9. ผลการดำเนินงานแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล

10. ผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

11. เรื่องเพื่อพิจารณา

          - สรุปจำนวนองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนใหม่ (พัฒนาองค์กร)

          - ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างฝายหินทิ้งท่ากระบาก

12. เรื่องที่เสนอใหม่

          - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560

13. เรื่องอื่นๆ

          - แนวทางให้การความคุ้มครองช่วยเหลือเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญา

          - การสัมมนาการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564

          - ขอเชิญเข้าร่วมเวทีเสวนาการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร

          - การสัมมนาแนวทางการให้สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจในภาคเกษตรรุ่นใหม่ (Emerging SMAEs)

          - การสัมมนาเกษตรกรรม 4.0 เกษตรกรไทยก้าวไกลสู่สากล

 

 

 

Additional information

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055 - 705098   www.nfc-kpt.or.th อีเมล : nfc.kpt@nfc.mail.go.th