ติดตาม เยี่ยมเยียน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดกำแพงเพชร

                 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุนันท์  อินทพงษ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นอำเภอพรานกระต่าย เพื่อติดตาม เยี่ยมเยียน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดกำแพงเพชร โดยให้คำแนะนำการทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 12 ราย

 

 

 

 

Additional information

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055 - 705098   www.nfc-kpt.or.th อีเมล : nfc.kpt@nfc.mail.go.th