ประชาสัมพันธ์แนวทางบริหารจัดการตลากมันสำปะหลัง ปี 2559/60

เนื่องจาก คณะรัฐมนตรีอนุมัติแนวทางบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี 2559/60 รวม 6 โครงการ ดังนี้

            1) โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

            2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด

            3) โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปมันสำปะหลัง

            4) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร

            5) โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

            6) โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

            มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิต โดยลดดอกเบี้ยการกู้ยืมในการเพาะปลูกและรักาเสถียรภาพราคามันสำปะหลัง รวมทั้งเพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาสินค้ามันสำปะหลังตลอดห่วงโซ่อุปทานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

Additional information

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055 - 705098   www.nfc-kpt.or.th อีเมล : nfc.kpt@nfc.mail.go.th