ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

                ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่าผลผลิต สร้างระบบบริหารจัดการ และจัดการด้านการตลาดดันจะนำไปสู่การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

                ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

 

 

Additional information

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055 - 705098   www.nfc-kpt.or.th อีเมล : nfc.kpt@nfc.mail.go.th