สภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมงานเสวนา “ศักยภาพและอนาคตตลาดมันสำปะหลังประเทศไทย เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน”

                วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 สภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมงานเสวนา “ศักยภาพและอนาคตตลาดมันสำปะหลังประเทศไทย เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน” ตามโครงการแปรรูปมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อยกระดับรายได้เกษตรชุมชน โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้ชุมชน และกลุ่มเกษตรกรสามารถแปรรูปมันสำปะหลังเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารและสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและชุมชน ณ ห้องเยาวมาลย์ ชั้น 7 โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

 

 

 

Additional information

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055 - 705098   www.nfc-kpt.or.th อีเมล : nfc.kpt@nfc.mail.go.th