เกษตรกรเดือดร้อนจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560

                นายพรชัย พัฒนศักดิ์ภิญโญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร นายจรัน จันทะบุตร รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร คนที่ 1 นายอุทัย  นุชพิเรนทร์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร คนที่ 2 ประมงจังหวัดกำแพงเพชร และเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 ที่จะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนในการดำเนินให้เกษตรกรเป็นอย่างมาก อีกทั้งเกษตรกรที่ยังไม่ไปขึ้นทะเบียนกับกรมเจ้าท่าจะมีความผิดอาญา ถูกลงโทษทั้งจำทั้งปรับเกษตรกรได้รวมตัวกันยื่นหนังสือผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้รับทราบถึงความเดือดร้อนในการบังคับใช้ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 และเสนอให้ชะลอการบังคับใช้ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 ออกไปก่อนเป็นเวลา 1 ปี และทบทวนการยกเว้นการเก็บค่าตอบแทนกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง (รายย่อย)

 

 

 

 

Additional information

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055 - 705098   www.nfc-kpt.or.th อีเมล : nfc.kpt@nfc.mail.go.th