การจัดทำแผนพัฒนาระดับตำบลมุ่งสู่ SMEs

อำเภอโกสัมพีนคร

          ตำบลเพชรชมภู

อำเภอขาณุวรลักษบุรี

          ตำบลบ่อถ้ำ

อำเภอคลองขลุง

          ตำบลวังบัว

อำเภอคลองลาน

          ตำบลโป่งน้ำร้อน

อำเภอทรายทองวัฒนา

          ตำบลทุ่งทอง

อำเภอไทรงาม

          ตำบลหนองแม่แตง

อำเภอบึงสามัคคี

          ตำบลวังชะโอน

อำเภอปางศิลาทอง

          ตำบลหินดาต

อำเภอพรานกระต่าย

          ตำบลหนองหัววัว

อำเภอเมืองกำแพงเพชร

          ตำบลทรงธรรม

          ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล

อำเภอลานกระบือ

          ตำบลบึงทับแรต

Additional information

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055 - 705098   www.nfc-kpt.or.th อีเมล : nfc.kpt@nfc.mail.go.th